Evropski investicioni fond i UniCredit Bank Srbija

 potpisali su garantni sporazum za pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u Srbiji

Evropska banka za obnovu i razvoj i Banca Intesa

 potpisale su ugovor o kreditnoj liniji za podršku ženama preduzetnicama u Srbiji