Прекорачење по текућем рачуну (Биз Минус)

Banca Intesa AD Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Биз минус је дозвољени минус по текућем рачуну фирме и представља одлично решење уколико су вам потребна средства за превазилажење тренутне неравнотеже у приливу и одливу у текућем пословању. Ова средства можете користити у сваком моменту, без претходне најаве, а по потреби их можете више пута користити и враћати до датума доспећа. Камата се плаћа само за дане коришћења дозвољеног минуса на износ прекорачења, што Вама омогућава да имате директну контролу над трошковима камата везаним за овај производ. http://www.bancaintesa.rs/code/navigate.aspx?Id=1

Program!   Више информација

Лаки Биз Кредит

Banca Intesa AD Тип: краткорочно финансирање

Лаки Биз је краткорочни кредит намењен предузетницима и малим предузећима за који Вам нису потребни жиранти и депозит. Основна намена кредита је одржавање ликвидности и финснсирање текућих потреба корисника.

Program!   Више информација

Лаки Биз Кредит

Banca Intesa AD Тип: дугорочно финансирање

Лаки Биз је краткорочни кредит намењен предузетницима и малим предузећима за који Вам нису потребни жиранти и депозит. Основна намена кредита је одржавање ликвидности и финснсирање текућих потреба корисника.

Program!   Више информација

Биз Кредит

Banca Intesa AD Тип: краткорочно финансирање

Биз Кредит је кредит намењен одржавању текуће ликвидности привредних субјеката. Каматна стопа која се обрачунава на одобрен износ је нижа уз депозит, а висина олакшица зависи од висине депозита (процентуално виши удео депозита у укупном износу кредита омогућава обрачун ануитета по нижој каматној стопи).

Program!   Више информација

Биз Кредит

Banca Intesa AD Тип: дугорочно финансирање

Биз Кредит је кредит намењен одржавању текуће ликвидности привредних субјеката. Каматна стопа која се обрачунава на одобрен износ је нижа уз депозит, а висина олакшица зависи од висине депозита (процентуално виши удео депозита у укупном износу кредита омогућава обрачун ануитета по нижој каматној стопи).

Program!   Више информација

100% Биз Кредит

Banca Intesa AD Тип: краткорочно финансирање

100% Биз Кредит је кредит намењен предузетницима и малим предузећима ког карактеришу брзина реализације и флексибилност.

Program!   Више информација

100% Биз Кредит

Banca Intesa AD Тип: дугорочно финансирање

100% Биз Кредит је кредит намењен предузетницима и малим предузећима ког карактеришу брзина реализације и флексибилност.

Program!   Више информација

Биз Инвест

Banca Intesa AD Тип: дугорочно финансирање

Биз Инвест је дугорочни инвестициони кредит за финансирање развоја, дугорочних улагања, инвестиционих пројеката или рефинансирање улагања која сте вршили из сопствених средстава. Уколико желите да купите или реновирате пословни простор, финансирате набавку опреме, проширите капацитете или набавите основна или трајна обртна средства, Биз Инвест је прави производ за Вас. Могуће га је добити без састављања Бизнис плана, само уз кратко образложење инвестиционог улагања.

Program!   Више информација

Биз Обрт

Banca Intesa AD Тип: дугорочно финансирање

Биз Обрт је кредит намењен малим предузећима и предузетницима за финансирање обртних средстава – сировина, материјала, готових производа и робе, са фиксним каматним стопама током целог периода отплате и флексибилним средствима обезбеђења.

Program!   Више информација

Биз Линија

Banca Intesa AD Тип: краткорочно финансирање

Биз Линија је револвинг кредитна линија доступна и предузетницима и малим предузећима која Вам обезбеђује ефикасније управљање финансијама уз уштеду времена и осигурава стабилно пословање. У оквиру додељеног лимита можете да користите комбинацију више производа Банке: динарске кредите (са девизном клаузулом и без ње), девизне кредите за плаћање према иностранству, акредитиве, динарске и девизне гаранције.

Program!   Више информација

Биз Линија

Banca Intesa AD Тип: дугорочно финансирање

Биз Линија је револвинг кредитна линија доступна и предузетницима и малим предузећима која Вам обезбеђује ефикасније управљање финансијама уз уштеду времена и осигурава стабилно пословање. У оквиру додељеног лимита можете да користите комбинацију више производа Банке: динарске кредите (са девизном клаузулом и без ње), девизне кредите за плаћање према иностранству,акредитиве,динарске и девизне гаранције.

Program!   Више информација

Биз Револвинг

Banca Intesa AD Тип: краткорочно финансирање

Биз Револвинг Вам омогућава да на свакодневне промене и изазове реагујете брзо и ефикасно како би Ваше предузеће несметано функционисало, одржало текућу ликвидност и повећало обим пословања

Program!   Више информација

Кредити за инвестиције из кредитне линије Европског фонда за југоисточну Европу (ЕFSЕ), Биз инвест - ЕFSЕ

Banca Intesa AD Тип: дугорочно финансирање

На основу оквирног споразума за доделу индивидуалних кредита, закљученог између Европског фонда за југо-источну Европу (ЕFSЕ) и Banca Intesa ad Beograd, утврђени су услови одобравања кредита за инвестиције и кредита за финансирање обртних средстава за предузетнике и правна лица из сегмента пословања са малим бизнисом. Намена кредита: набавка опреме и проширење капацитета, куповина моторног возила, куповина и реновирање пословног простора, рефинансирање сопствених инвестиција, остало...

Program!   Више информација

Кредити за трајна обртна средства из кредитне линије Европског фонда за југоисточну Европу (ЕFSЕ), Биз Обрт ЕFSЕ

Banca Intesa AD Тип: краткорочно финансирање

На основу оквирног споразума за доделу индивидуалних кредита, закљученог између Европског фонда за југо-источну Европу (ЕFSЕ) и Banca Intesa ad Beograd, утврђени су услови одобравања кредита за инвестиције и кредита за финансирање обртних средстава за предузетнике и правна лица из сегмента пословања са малим бизнисом

Program!   Више информација

Кредити за трајна обртна средства из кредитне линије Европског фонда за југоисточну Европу (ЕFSЕ), Биз Обрт ЕFSЕ

Banca Intesa AD Тип: дугорочно финансирање

На основу оквирног споразума за доделу индивидуалних кредита, закљученог између Европског фонда за југо-источну Европу (ЕFSЕ) и Banca Intesa ad Beograd, утврђени су услови одобравања кредита за инвестиције и кредита за финансирање обртних средстава за предузетнике и правна лица из сегмента пословања са малим бизнисом.

Program!   Више информација

Дугорочни кредити за предузетнике

Banca Intesa AD Тип: дугорочно финансирање

Дугорочни кредити за предузетнике су развијени са циљем да сегменту предузетника омогући финансирање текућих улагања без посебне намене, која ће моћи да се отплаћују у дужем временском периоду. Средства кредита могу бити намењена кредитирању инвестиција, за обртна средства или текуће пословне активности уз веома једноставну и брзу процедуру. И не само то, предузетници могу сами да одреде рок отплате и висину месечне обавезе у складу са пословним потребама и могућностима.

Program!   Више информација

Дугорочни кредити за енергетску ефикасност

Banca Intesa AD Тип: дугорочно финансирање

Дугорочни кредити за енергетску ефикасност развијени су са циљем да клијентима омогуће остваривање значајне уштеде примарне енергије и истовремено да дају активни допринос заштити околине.Мала предузећа и предузетници уколико планирају да улажу у обнову пословног објекта, од сада имају могућност добијања кредита до 5 година, без хипотеке за износ до 10.000 евра.

Program!   Више информација

Кредити за инвестиције и обртна средства - Програм LEDIB

Banca Intesa AD Тип: краткорочно финансирање

У сарадњи са Владом Републике Србије и Краљевине Данске, Banca Intesa ad Beograd је клијентима омогућила коришћење средстава из Програма локалног економског развоја на Балкану - LEDIB. Програм обухвата кредите за инвестиције и обртна средства који су намењени кредитирању малих и средњих предузећа, предузетника, задруга и регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Нишавског, Јабланичког, Пчињског, Топличког и Пиротског округа.

Program!   Више информација

Кредити за инвестиције и обртна средства - Програм LEDIB

Banca Intesa AD Тип: дугорочно финансирање

У сарадњи са Владом Републике Србије и Краљевине Данске, Banca Intesa ad Beograd је клијентима омогућила коришћење средстава из Програма локалног економског развоја на Балкану - LEDIB. Програм обухвата кредите за инвестиције и обртна средства који су намењени кредитирању малих и средњих предузећа, предузетника, задруга и регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Нишавског, Јабланичког, Пчињског, Топличког и Пиротског округа.

Program!   Више информација

Кредити за жене предузетнике

Banca Intesa AD Тип: дугорочно финансирање

За радно неактивне жене и предузетнице са територије АП Војводине, на основу конкурса Гаранцијског фонда АП Војводине , под посебним условима одобравамо кредите, и то: кредите за финансирање набавке опреме предузетницама и женама оснивачима малих предузећа које делатност обављају мање од три године и кредите намењене финансирању старт уп програма радно неактивних жена.

Program!   Више информација

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.