Старт уп кредити

Opportunity banka Тип: самозапошљавање Износ: 0,00

Кредити намењени предузетницима (који воде просто, двојно књиговодство или су паушално опорезовани), микро и малим правним лицима који послују краће од годину дана. Предузетник/правно лице мора бити регистрован. Клијенти могу аплицирати за кредит за почетак пословања. Кредити су лимитирани износом до 10.000 еур и рочности до 24 месеца. Месечна отплата кредита уз могућност грејс периода до 3 месеца.

Program!   Више информација

Микро бизнис кредит

Opportunity banka Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Кредити намењени предузетницима (који воде просто, двојно књиговодство или су паушално опорезовани), микро и малим правним лицима који послују дуже од годину дана. Кредити су лимитирани износом до 10.000 еур . Месечна отплата кредита уз могућност грејс периода до 6 месеци. Рок отплате за обртна средства и трајна обртна средства до 36 месеци.

Program!   Више информација

Микро бизнис кредит

Opportunity banka Тип: дугорочно финансирање Износ: 0,00

Кредити намењени предузетницима (који воде просто, двојно књиговодство или су паушално опорезовани), микро и малим правним лицима који послују дузе од годину дана.  Кредити су лимитирани износом до 10.000 еур . Месечна отплата кредита уз могућност грејс периода до 6 месеца. Рок отплате за основна средства до 60 м.

Program!   Више информација

Мали бизнис кредит

Opportunity banka Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Кредити намењени предузетницима(који воде просто, двојно књиговодство или су паушално опорезовани), микро и малим правним лицима који послују дузе од годину дана. Кредити су лимитирани износом од 10.000-20.000 еур. Месечна отплата кредита уз могућност грејс периода до 6 месеци. Рок отплате за обртна средства и трајна обртна средства до 36 месеци.

Program!   Више информација

Развојни бизнис кредит

Opportunity banka Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Кредити намењени предузетницима(који воде просто, двојно књиговодство или су паушално опорезовани), микро и малим правним лицима који послују дузе од годину дана. Кредити су лимитирани износом од 20.000-100.000 еур. Месечна отплата кредита уз могућност грејс периода до 6 месеци. ок отплате за обртна средства и трајна обртна средства до 36 месеци.

Program!   Више информација

Развојни бизнис кредит

Opportunity banka Тип: дугорочно финансирање Износ: 0,00

Кредити намењени предузетницима(који воде просто, двојно књиговодство или су паушално опорезовани), микро и малим правним лицима који послују дузе од годину дана. Кредити су лимитирани износом од 20.000-100.000 еур. Месечна отплата кредита уз могућност грејс периода до 6 месеци. Рок отплате за основна средства до 96 месеци.

Program!   Више информација

Овердрафт

Opportunity banka Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Кредити намењени предузетницима (који воде просто, двојно књиговодство или су паушално опорезовани), микро и малим правним лицима који послују дуже од годину дана. Користи се за превазилажење текуће неликвидности. Одобрава се оквиран износ кредита који се ставља на располагање клијенту да користи по потреби. Отплата по доспећу.

Program!   Више информација

Mали бизнис кредит

Opportunity banka Тип: дугорочно финансирање Износ: 0,00

 Кредити намењени предузетницима (који воде просто, двојно књиговодство или су паушално опорезовани), микро и малим правним лицима који послују дузе од годину дана. Кредити су лимитирани износом од 10.000-20.000 еур. Месечна отплата кредита уз могућност грејс периода до 6 месеци. Рок отплате за основна средства до 84 месеца.

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.