Кредит за ликвидност

Banka Postanska stedionica Тип: краткорочно финансирање

Кредитирање текуће ликвидности- неусклађености прилива и одлива средстава. Кредит је намењен предузетницима, микро, малим и јавним предузећима. Рок враћања: до 90 дана, изузетно до 180 дана.

Program!   Више информација

Кредит за обртна средства

Banka Postanska stedionica Тип: краткорочно финансирање

Кредитирање обртних средстава за следеће намене: - извоз робе и услуга - припрема производње робе и услуга за извоз - примарна пољопривредна производња - откуп пољопривредних производа намењених извозу - промет роба и услуга Кредит је намењен предузетницима, микро, малим и јавним предузећима. Рок враћања: до 12 месеци

Program!   Више информација

Овердрафт кредити

Banka Postanska stedionica Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Позајмица по текућем рачуну, намењена за одржавање текуће ликвидности, клијентима чија је кредитна способност позитивно оцењена и који нису били у блокади у претходних годину дана дуже од 15 дана (укупно са прекидима). Одобрава се у висини просечног стања на текућем рачуну у претходних 6 месеци увећаног за 10% оствареног промета преко текућег рачуна код Банке у истом периоду, узимајући у обзир и висину девизног платног промета преко Банке у истом периоду. Кредит је намењен предузетницима, микро, малим и јавним предузећима. Рок враћања: до 180 дана.

Program!   Више информација

Кредит за основна средства

Banka Postanska stedionica Тип: дугорочно финансирање

Приоритет при одобравању кредита има клијент који има обезбеђено сопствено учешће у финансирању програма за који тражи кредит. Услов за одобравање кредита је достављање бизнис плана, односно инвестиционог програма. Обавезно је наменско правдање кредита. Рок враћања: до 3 године, уз максимални грејс период до 12 месеци.

Program!   Више информација

Кредит за трајна обртна средства

Banka Postanska stedionica Тип: дугорочно финансирање

Приоритет при одобравању кредита има клијент који има обезбеђено сопствено учешће у финансирању програма за који тражи кредит. Услов за одобравање кредита је достављање бизнис плана, односно инвестиционог програма. Обавезно је наменско правдање кредита. Кредит је намењен предузетницима, микро, малим и јавним предузећима. Рок враћања: до 3 године, уз максимални грејс период до 12 месеци. http://www.posted.co.rs/index.html

Program!   Више информација

Кредит за остале дугорочне намене

Banka Postanska stedionica Тип: дугорочно финансирање

Приоритет при одобравању кредита има клијент који има обезбеђено сопствено учешће у финансирању програма за који тражи кредит. Услов за одобравање кредита је достављање бизнис плана, односно инвестиционог програма. Обавезно је наменско правдање кредита. Кредит је намењен предузетницима, микро, малим и јавним предузећима. Рок враћања: до 3 године, уз максимални грејс период до 12 месеци.

Program!   Више информација

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.