Кредит за ликвидност и обртна средства

Alfa banka Тип: краткорочно финансирање

До 36 месеци; текућа и трајна обртна средства; финансирање набавке и потраживања, подршка у премошћавању ликвидносних јазова; стандардни и нестандардни план отплате; кредит са отплатом у ратама или револвинг опцији.

Program!   Више информација

Кредит за финансирање основних средстава и инвестиције

Alfa banka Тип: дугорочно финансирање

До 84 месеца; подршка набавци, обнављању и реконструкцији објеката и опреме у функцији обављања пословне активности; могућност грејс периода; кредит са отплатом у ратама.

Program!   Више информација

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.