Кредити за обртна средства

Hypo Alpe - Adria banka Тип: краткорочно финансирање

Кредит за опште намене је посебно атрактиван производ када клијенти користе средства одобреног кредита, сагласно својим потребама. Уобичајно је да се средства одобреног кредита користе за набавку робе или репроматеријала, плаћање робе и услуга, финансирање увоза или извоза, финансирање обртних средстава и остале текуће потребе које су везане за обављање делатности али и за рефинансирање постојећих кредита за обртна средства код других банака. Кредит мора бити минимум 6 месеци у отплати. Рок отплате ових кредита је до 36 месеци.

Program!   Више информација

Инвестициони кредити

Hypo Alpe - Adria banka Тип: дугорочно финансирање

За инвестиционо финансирање клијентима су на располагању дугорочна средства са роком отплате до 60 месеци и са могућношћу грејс периода до 6 месеци. Средства одбореног дугорочног кредита клијенти могу користити за финансирање : набавка машина и опреме, набавка механизације, основног стада, вишегодишњег засада, возила; производња машина и опреме за сопствене потребе, финансирање инсталације опреме, куповину осталих видова основних средстава (осим земљишта и објеката ); куповина, адаптација или изградња (завршетак изградње) објеката за сопствене потребе; припрема земљишта за изградњу, плаћање накнада везаних за куповину земљишта/објеката или изградњу објеката ; куповина пољопривредног земљишта; ремаркетинг као и рефинансирање кредита код других банака. http://www.hypo-alpe-adria.rs/sr

Program!   Више информација

Оквирни кредит - за ликвидност и финансирање обртних средстава

Hypo Alpe - Adria banka Тип: краткорочно финансирање

Оквирна линија да лакше управљате својим свакодневним новчаним трошковима. Овај модел кредитирања посебно погодује предузећима, предузетницима и агро клијентима којима су истовремено потребни и кредити и гаранције и акредитиви. Оквирна линија за мала предузећа и предузетнике функционише на револвинг приципу и у оквиру периода важења средства се могу више пута повући и вратити или обезбедити гаранције које имају краће рокове важења (као што је случај са лицитационим, авансним, чинидбеним или осталим гаранцијама).

Program!   Више информација

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.