Краткорочни кредити

Komercijalna banka AD Тип: краткорочно финансирање

Краткорочни кредити се одобравају за финансирање текуће ликвидности, обртних средстава, извоза, рефинансирања обавеза и кредита код других банака и остале намене. Кредити се одобравају у динарима, у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има и у девизама (ЕУР), са роком отплате до 12 месеци.

Program!   Више информација

Овердрафт кредити

Komercijalna banka AD Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Овердрафт кредит – дозвољено прекорачење по текућем рачуну се одобрава за финансирање текуће ликвидности и обртних средстава, у динарима, на рок до 12 месеци.

Program!   Више информација

Овердрафт кредити

Komercijalna banka AD Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Овердрафт кредит – дозвољено прекорачење по текућем рачуну се одобрава за финансирање текуће ликвидности и обртних средстава, у динарима, на рок до 12 месеци.

Program!   Више информација

Оквирно обновљив кредити - револвинг кредити

Komercijalna banka AD Тип: краткорочно финансирање

Оквирно обновљив - револвинг кредит се одобрава за финансирање периодичних потреба за обртним средсвима и финанисирање текуће ликвидности. Кредити се одобравају у динарима, у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има и девизама (ЕУР), са роком враћања до 12 месеци. Повучене транше кредита се враћају у току рока враћања према могућностима клијента, односно према новчаном циклусу пословања.

Program!   Више информација

Кредити за обртна средства

Komercijalna banka AD Тип: краткорочно финансирање

Кредити за обртна средства се одобравају за финансирање текуће ликвидности, обртних средстава, извоза, рефинансирања обавеза и кредита код других банака и остале намене. Кредити се одобравају у динарима, у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има и у девизама (ЕУР), са роком отплате до 12 месеци.

Program!   Више информација

Kом-експорт кредити

Komercijalna banka AD Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

KOM-EXPORT кредит се одобрава за финансирање извозног посла и финансирање извоза. Кредит се одобрава у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има/УСД и у девизама (ЕУР/УСД), са роком враћања до 15 месеци, односно у зависности од динамике реализације и наплате девизног посла.

Program!   Више информација

Инвестициони кредити

Komercijalna banka AD Тип: дугорочно финансирање

Инвестициони кредит се одобрава за куповину опреме, машина и возила; куповину и изградњу пословног простора; рефинансирање инвестиционих кредита у другим банкама; рефинансирање сопствених инвестиција, легализацију изграђених објеката. Кредити се одобравају у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има и у девизама (ЕУР), са роком отплате до 96 месеци.

Program!   Више информација

Кредити из кредитне линије Европског фонда за југоисточну Европу (ЕFSЕ)

Komercijalna banka AD Тип: дугорочно финансирање

ЕFSЕ кредити се одобравају за финансирање обртних средстава и за инвестиције. Кредити се одобравају у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има са роком отплате до 36 месеци.

Program!   Више информација

Кредити из Фонда револвинг кредита (ЕАR)

Komercijalna banka AD Тип: дугорочно финансирање

ЕАR кредити се одобравају за финансирање набавке опреме и мањим делом за финансирање обртних средстава (до 20% износа кредита). Кредити се одобравају у девизама (ЕУР) са роком отплате до 60 месеци уз грејс период до 12 месеци.

Program!   Више информација

Кредити из крединт линије Владе Републике Италије

Komercijalna banka AD Тип: дугорочно финансирање

Кредити из кредитне линије Владе Републике Италије се одобравају за финансирање набавке опреме, технологије, услуга, резервинх делова и индустријских лиценци. Кредити се одобравају у девизама (ЕУР) са роком отплате до 96 месеци уз грејс период дo 24 месеци.

Program!   Више информација

Кредитна линија Европске банке за обнову и развој (ЕBRD)

Komercijalna banka AD Тип: дугорочно финансирање

Кредити из ЕBRD кредитне линије се одобравају за финансирање обртних средстава, извоза, залиха, финансирања потраживања, куповину опреме, машина и возила, куповину и изградњу пословног простора, рефинансирања сопствене инвестиције реализоване у претходних 12 месеци и остале намене. Кредити се одобравају у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има са роком отплате до 60 месеци уз грејс период до 12 месеци.

Program!   Више информација

Кредити из кредитне линије Европске инвестиционе банке (ЕIB)

Komercijalna banka AD Тип: дугорочно финансирање

Кредити из ЕIB кредитне линије се одобравају за инвестирање у набавку материјалне имовине, нематеријална улагања, развој дистрибутивне мреже и трајна обртна средства. Кредити се одобравају у девизама (ЕУР) са роком отплате до 144 месеци уз грејс период дo 24 месеци.

Program!   Више информација

Кредитна линија ра развој енергетске ефикасности

Komercijalna banka AD Тип: дугорочно финансирање

Кредити из кредитне линије за развој енергетске ефикасности се одобравају за финансирање пројеката енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. Кредити се одобравају у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има са роком отплате до 60 месеци уз грејс период дo 24 месеци.

Program!   Више информација

Кредитна линија FMO

Komercijalna banka AD Тип: дугорочно финансирање

Кредити из FМО кредитне линије се одобравају за финансирање обртних средстава, извоза, залиха, финансирања потраживања, куповину опреме, машина и возила, куповину и изградњу пословног простора, рефинансирања сопствене инвестиције реализоване у претходних 12 месеци и остале намене. Кредити се одобравају у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има са и девизама (ЕУР) роком отплате до 60 месеци уз грејс период до 9 месеци.

Program!   Више информација

Кредитна линија KfW за пољопривреду и агроиндустрију

Komercijalna banka AD Тип: дугорочно финансирање

Кредити из кредитна линија KfW за пољопривреду и агроиндустрију се одобравају за финансирање набавке пољопривредног земљишта, пољопривредне механизације и опреме, мера за сертификацију и стандардизацију, улагање у поспешивање органског ратарства, улагање у основно стадо, улагање у производњу воћа. Кредити се одобравају у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има са роком отплате до 84 месеца уз грејс период дo 24 месеца.

Program!   Више информација

Кредитна линија КfW за инфраструктурне пројекте локалне самоуправе

Komercijalna banka AD Тип: дугорочно финансирање

Кредити из кредитна линија КfW за инфраструктурне пројекте локалне самоуправе се одобравају за финансирање пројеката из области водоснабдевања, саобраћаја, енергије, управљања отпадним водама, управљања чврстим отпадом, социјалном инфраструктуром. Кредити се одобравају у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има са роком отплате до 84 месеца уз грејс период д0 24 месеца.

Program!   Више информација

Краткорочни кредити

Komercijalna banka AD Тип: краткорочно финансирање

Краткорочни кредити се одобравају за финансирање текуће ликвидности, обртних средстава, извоза, рефинансирања обавеза и кредита код других банака и остале намене. Кредити се одобравају у динарима, у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има и у девизама (ЕУР), са роком отплате до 12 месеци.

Program!   Више информација

Овердрафт кредити

Komercijalna banka AD Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

Overdraft кредит – дозвољено прекорачење по текућем рачуну се одобрава за финансирање текуће ликвидности и обртних средстава, у динарима, на рок до 12 месеци.

Program!   Више информација

Оквирно обновљив кредити - револвинг кредити

Komercijalna banka AD Тип: краткорочно финансирање

Оквирно обновљив - револвинг кредит се одобрава за финансирање периодичних потреба за обртним средсвима и финанисирање текуће ликвидности. Кредити се одобравају у динарима, у динарима са валутном клаузулом у ЕУР-има и девизама (ЕУР), са роком враћања до 12 месеци. Повучене транше кредита се враћају у току рока враћања према могућностима клијента, односно према новчаном циклусу пословања.

Program!   Више информација

Ком-бел кредити

Komercijalna banka AD Тип: краткорочно финансирање Износ: 0,00

KOM - BEL кредити се одобравају за финансирање обртних средстава, текуће ликвидности, извоза, рефинансирања обавеза и кредита код других банака и остале намене. Кредити се одобравају у динарима.

Program!   Више информација

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.