Кредити за обртна средства

Marfin banka Тип: дугорочно финансирање Износ: 0,00

Кредит је намењен финансирању сировина, материјала, готових производа, робе, као и плаћање доспелих обавеза, рефинансирању постојећих кредита и слично. На овај начин остварује се континуирани раст пословања, ојачава позиција у преговорима са добављачима, и шири понуда и квалитет роба и услуга намењених Вашим купцима. Зависно од потреба и динамике Вашег пословања, кредитни посао се може закључити на следеће начине: - Кредит са отплатом у ратама, са роком отплате до 60 месеци, уз могућност коришћења грејс периода. - Револвинг кредитна линија, са роком отплате до 60 месеци.

Program!   Више информација

Кредити за куповину опреме и возила

Marfin banka Тип: дугорочно финансирање

Улагања у основна средства је, поред чињенице да представља константну потребу и пословну одлуку од највећег значаја, и изузетно оптерећење за текуће пословање јер изискује велика улагања у кратком временском року. Склапањем ове врсте кредитног аранжмана, омогућава се неопходан ниво улагања, а трошак распоређује на, углавном, дужи низ година. У ту сврху Марфин банка нуди кредите за финансирање опреме са периодом отплате до 60 месеци, уз могућност коришћења грејс периода.

Program!   Више информација

Кредити за пословни простор

Marfin banka Тип: дугорочно финансирање

Улагање у пословни простор представља једну од највећих инвестиција, са најдужим периодом повраћаја средстава. У великом броју случајева недостатак пословног простора се надокнађује закупом, што представља привремено решење, уз значајне месечне издатке који одлазе у неповрат. Марфин банка је у могућности да понуди квалитетно решење овог проблема, свођењем месечне рате кредита на износ просечне закупнине. У ту сврху нудимо кредите за финансирање пословног простора са периодом отплате до 96 месеци, уз могућност коришћења грејс периода.

Program!   Више информација

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.