Вишенаменска кредитна линија

Credit Agricole bank Тип: дугорочно финансирање

Кредитна линија је одлично решење за Вас уколико Ваше предузеће има често потребу за коришћењем краткорочних кредита, гаранција и акредитива.Клијенту се у зависности од његове кредитне способности одобрава одређени лимит у оквиру ког може на брз и ефикасан начин да користи неки или све наведене производе, крећући се до одобреног лимита будући да појединачни захтеви не подлежу поновним детаљним анализама пословања.

Program!   Више информација

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.