Кредити за набавку опреме, превозних средстава и возила за потребе пословања

Jubmes banka Тип: дугорочно финансирање

Износ кредита у зависности од кредитне способности и понуђених средстава обезбеђења Валута: • динарски, без и са валутном клаузулом • девизни Рок отплате: до 5 година Начин отплате: у месечним, тромесечним, полугодишњим ратама уз могућност уговарања граце периода до шест месеци. Обезбеђење: менице, овлашћења, солидарно јемство, хипотека, залога и др. Време потребно за решавање захтева: од једног до десет дана у зависности од приложене документације

Program!   Више информација

Инвестициони кредити

Jubmes banka Тип: дугорочно финансирање

Намена кредита: финансирање инвестиционих радова у земљи и иностранству Износ кредита: у зависности од кредитне способности и понуђених средстава обезбеђења Валута: • динарски, без и са валутном клаузулом • девизни Рок отплате: до 6 година Начин отплате: у месечним, тромесечним, полугодишњим ратама уз могућност уговарања граце периода и до две године Обезбеђење: менице, овлашћења, солидарно јемство, хипотека, залога и др. Време потребно за решавање захтева: до 15 дана од подношења захтева у зависности од приложене документације и потребе израде бизнис плана

Program!   Више информација

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.