Кредит за обртна средства

NLB banka Тип: краткорочно финансирање

Намена кредита је: ▪ финансирање обавеза из пословања; ▪ набавка робе или репроматеријала (финансирање залиха); ▪ плаћање услуга; ▪ финансирање увоза или извоза; ▪ остале потребе везане за текуће обављање делатности; ▪ рефинансирање постојећих кредита за обртна средства.

Program!   Више информација

Дозвољено прекорачење по текућем рачуну

NLB banka Тип: краткорочно финансирање

Дозвољено прекорачење по текућем рачуну служи за обезбеђење дневне ликвидности клијента. Средства се могу користити у сваком моменту, без претходне најаве, а по потреби се могу више пута користити и враћати до момента доспећа. Пре обнове прекорачења потребно је измирити све обавезе по постојећем прекорачењу.

Program!   Више информација

Есконт меница

NLB banka Тип: краткорочно финансирање

Револвинг кредит представља оквирни износ ночаних средстава које банка ставља на располагање клијенту, при чему свако коришћење смањује расположива средства, а враћање кредита их обнавља до првобитног оквирног износа. Банка управља повлачењем кредитних средстава на основу писмене најаве клијента један дан пре повлачења транше.

Program!   Више информација

Дугорочни кредит за обртна средства (ТОС)

NLB banka Тип: дугорочно финансирање

За финансирање дугорочног обртног капитала (улагања у материјалну репродукцију, недовршену производњу, полупроизводњу, готове производе, новчана средства и потраживања која су трајно везана у процесу рада) или рефинансирање постојећих кредита.

Program!   Више информација

Дугорочни инвестициони кредит

NLB banka Тип: дугорочно финансирање

Намена кредита је: ▪ набавка машина и опреме; ▪ производња машина и опреме за сопствене потребе; ▪ куповина, адаптација или изградња објеката за сопствене потребе; ▪ припрема земљишта за изградњу и др.; ▪ рефинансирање постојећих кредита.

Program!   Више информација

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.