Кредит за ликвидност

Erste banka Тип: краткорочно финансирање

Помаже у превазилажењу свакодневне или повремене потребе за новчаним средствима

Program!   Више информација

Кредит за припрему извоза

Erste banka Тип: краткорочно финансирање

Одобрава се на основу Уговора о извозу, приложене извозне царинске декларације или отвореног лоро акредитива. http://www.erstebank.rs/rs/Pravna_lica/Krediti_za_privredu

Program!   Више информација

Прекорачење по текућем рачуну - дозвољени минус

Erste banka Тип: краткорочно финансирање

Омогућава једноставно повлачење потребних ликвидних средстава.

Program!   Више информација

Кредит за обртна средства

Erste banka Тип: краткорочно финансирање

Овим кредитом се финансира набавка залиха, плаћају обавезе према добављачима а, исто тако, финансирају се и мањи објекти (на пример грађевински) чија је изградња могућа у року краћем од годину дана. http://www.erstebank.rs/rs/Pravna_lica/Krediti_za_privredu

Program!   Више информација

Револвинг кредит

Erste banka Тип: краткорочно финансирање

Овај кредит омогућава коришћење и враћање средстава према потребама клијената и користи се за повремено одржавање ликвидности, као и за финансирање додатних потреба за обртним средствима.

Program!   Више информација

Краткорочни оквирни вишенаменски кредит

Erste banka Тип: краткорочно финансирање

Вишенаменски лимит задовољава потребе клијената за кредитима и хитним позајмицама којима покривају отварање акредитива са доспећима у различитим временским периодима или из којих издају различите врсте динарских и девизних плативих и чинидбених гаранција. http://www.erstebank.rs/rs/Pravna_lica/Krediti_za_privredu

Program!   Више информација

Кредит за набавку опреме

Erste banka Тип: дугорочно финансирање

Инвестициони кредити

Erste banka Тип: дугорочно финансирање

Одобравају се кад постоји потреба клијента за новом опремом или некретнинама, све с циљем модернизације или побољшања пословања, на бази пословног плана.

Program!   Више информација

Кредити за трајна обртна средства

Erste banka Тип: дугорочно финансирање

Намењени су за дугорочно финансирање обртних средстава.

Program!   Више информација

Хипотекарни кредити

Erste banka Тип: дугорочно финансирање

Користе се за дугорочно финансирање инвестиција, као што су куповина стамбених и пословних објеката, набавка опреме и сл., и то у случајевима када се не може проценити кредитна способност клијента, већ се кредитна способност процењује на основу имовине клијента или солидарног дужника.

Program!   Више информација

Пољопривредни кредити

Erste banka Тип: дугорочно финансирање

Пакет основних услуга Ерсте Банке омогућиће Вам значајну уштеду у времену и новцу, као и обезбеђење потребних новчаних средстава за развој Ваше производње. http://www.erstebank.rs/rs/Mala_preduzeca_i_preduzetnici/Ponuda_za_poljoprivrednike

Program!   Више информација

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.