Краткорочни динарски кредити

KBM banka Тип: краткорочно финансирање

Краткорочни динарски кредити • Кредити за ликвидност • Кредити за обртна средства • Револвинг кредити • Кредити покривени 100% депозитом • Позајмице по динарским текућим рачунима - овердрафт • Кредити из програма Владе РС • Кредити за финансирање извоза

Program!   Више информација

Дугорочни динарски кредити

KBM banka Тип: дугорочно финансирање

Краткорочни и дугорочни девизни кредити из потенцијала Банке за плаћање увоза робе и услуга одобравају се у складу са Законом о девизном пословању. Банка се ангажује и по пословима издавања свих врста динарских гаранција и авала, као и издавања девизних гаранција и отварања акредитива. За додатне информације везане за услове кредитирања, висину камате, потребне документације за аплицирање за кредит или други производ из понуде Банке, можете се обратити кредитној служби наше најближе пословне јединице.

Program!   Више информација

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.