Kredit za poslovanje (RSD)

Aik banka Tip: kratkoročno finansiranje

Kratkoročni kredit za poslovanje može se iskoristiti za: finansiranje obaveza iz poslovanja, finansiranja zaliha, finansiranje uvoza/izvoza, kao i refinansiranja postojećih kredita za obrtna sredstva. Kratkoročni krediti su u iznosu od 1.000 do 500.000 EUR, u valuti RSD uz mogućnost korišćenja grejs perioda do 3 meseca.

Program!   Više informacija

Kredit za poslovanje (EUR)

Aik banka Tip: kratkoročno finansiranje

Kratkoročni kredit za poslovanje može se iskoristiti za: finansiranje obaveza iz poslovanja, finansiranja zaliha, finansiranje uvoza/izvoza, kao i refinansiranja postojećih kredita za obrtna sredstva. Kratkoročni krediti su u iznosu od 1.000 do 500.000 EUR, u devizama ili RSD sa valutnom klauzulom uz mogućnost korišćenja grace perioda od 3 meseca.

Program!   Više informacija

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Aik banka Tip: kratkoročno finansiranje

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu služi za obezbeđenje dnevne likvidnosti klijenta. Sredstva se slobodno koriste u svakom momentu, bez prethodne najave, a po potrebi se mogu više puta koristiti i vraćati do momenta dospeća. Valuta dozvoljenog prekoračenja je RSD, a ročnosti su do 12 meseci.

Program!   Više informacija

Kredit na bazi namenski oročenog depozita

Aik banka Tip: kratkoročno finansiranje

Kredit na bazi namenski oročenog depozita je kredit za poslovanje preduzeća koji je obezbeđen 100% novčanim depozitom (RSD ili EUR valuta). Iznos kredita može biti od 1.000 EUR, a maksimum praktično do iznosa depozita. Rok otplate kredita do 12 meseci.

Program!   Više informacija

Revolving kredit sa fiksnom kamatnom stopom (RSD)

Aik banka Tip: dugoročno finansiranje

Revolving kredit predstavlja okvirni iznos novčanih sredstava koje banka stavlja na raspolaganje klijentu, pri čemu svako korišćenje smanjuje raspoloživa sredstva. Banka upravlja povlačenjem kreditnih sredstava na osnovu pismene najave klijenta jedan dan pre povlačenja tranše. Iznos kredita je od 500.000 RSD do maksimuma klijentovog otplatnog kapaciteta. Valuta je RSD. Rok otplate do 24 meseca.

Program!   Više informacija

Revolving kredit sa varijabilnom kamatnom stopom

Aik banka Tip: dugoročno finansiranje

Revolving kredit predstavlja okvirni iznos novčanih sredstava koje banka stavlja na raspolaganje klijentu, pri čemu svako korišćenje smanjuje raspoloživa sredstva. Banka upravlja povlačenjem kreditnih sredstava na osnovu pismene najave klijenta jedan dan pre povlačenja tranše. Iznos kredita je od 5.000 EUR ( 500.000 RSD) do maksimuma klijentovog otplatnog kapaciteta. Valuta je RSD ili u RSD sa valutnom klauzulom. Rok otplate do 36 meseci.

Program!   Više informacija

Dugoročni investicioni kredit (RSD)

Aik banka Tip: dugoročno finansiranje

Dugoročni investicioni kredit može da se iskoristi za: nabavku mašina i opreme, proizvodnju mašina i opreme za sopstvene potrebe, kupovinu, adaptaciju ili izgradnju objakata za sopstvene potrebe, pripremu zemljišta za izgradnju i refinansiranje postojećih dugoročnih kredita. Iznos kredita je od 5.000 EUR. Valuta je RSD, a rok do 48 meseci. Grejs period do 12 meseci.

Program!   Više informacija

Dugoročni investicioni kredit (EUR)

Aik banka Tip: dugoročno finansiranje

Dugoročni investicioni kredit može da se iskoristi za: nabavku mašina i opreme, proizvodnju mašina i opreme za sopstvene potrebe, kupovinu, adaptaciju ili izgradnju objakata za sopstvene potrebe, pripremu zemljišta za izgradnju i refinansiranje postojećih dugoročnih kredita. Iznos kredita je od 5.000 EUR. Valuta je EUR i u RSD sa valutnom klauzulom. Rok otplate je od 13 do 84 meseca. Grejs period do 12 meseci.

Program!   Više informacija

Kredit na bazi namenski oročenog depozita

Aik banka Tip: dugoročno finansiranje

Kredit na bazi namenski oročenog depozita je kredit za poslovanje preduzeća koji je obezbeđen 100% novčanim depozitom (RSD ili EUR valuta). Iznos kredita može biti od 1.000 EUR, a maksimum praktično do iznosa depozita. Rok otplate kredita do 60 meseci.

Program!   Više informacija

Аkreditivi

Aik banka Tip: kratkoročno finansiranje

Dokumentarni akreditiv predstavlja obavezu banke da po prezentaciji dokumenata koji potvrđuju preuzimanje određene robe plati prodavcu robe ili usluga određen iznos u određenom roku. Osnovna podela je na NOSTRO (uvozni) iLORO (izvozni) akreditiv. Valuta, ročnost i ostali parametri zavise od konkretnod posla koji se ugovara.

Program!   Više informacija

Garancije

Aik banka Tip: kratkoročno finansiranje

Garancija je instrument obezbeđenja plaćanja ili izvršenja ugovornih obaveza kojom Banka garantuje da će nalogodavac garancije ispuniti sve obaveze navedene u garanciji prema korisniku garancije u ugovorenom roku. Postoje Plative i Činidbene garancije, kao i NOSTRO i LORO garancije. Valute kao i rokovi garancija zavise od konkretnih potreba klijenata. www.aikbanka.rs

Program!   Više informacija

Kratkoročni krediti u RSD

Aik banka Tip: kratkoročno finansiranje

Namena kredita je finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi (semenska roba, sadnice, đubrivo, zaštitna hemijska sredstva, gorivo, stočna hrana, stočni fond za tov, i ostali repromaterijal u poljoprivredi), kao i osnovnih sredstava. Iznos kredita od 50.000 do 3.000.000 RSD. Otplata kredita u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ratama, ili jednokratno. Grejs period do 6 meseci

Program!   Više informacija

Krediti za trajna obrtna sredstva u RSD

Aik banka Tip: dugoročno finansiranje

Namena kredita je finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi (semenska roba, sadnice, đubrivo, zaštitna hemijska sredstva, gorivo, stočna hrana, stočni fond za tov, i ostali repromaterijal u poljoprivredi), kao i osnovnih sredstava do ročnosti 36 meseci. Iznos kredita od 50.000 do 3.000.000 RSD. Otplata kredita u mesečnim, tromesečnim, ili šestomesečnim ratama. Grejs period do 6 meseci

Program!   Više informacija

Krediti za trajna obrtna sredstva (EUR indeksirani)

Aik banka Tip: dugoročno finansiranje

Namena kredita je finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi (semenska roba, sadnice, đubrivo, zaštitna hemijska sredstva, gorivo, stočna hrana, stočni fond za tov, i ostali repromaterijal u poljoprivredi), kao i osnovnih sredstava do ročnosti 36 meseci. Iznos kredita od 500 do 300.000 EUR. Otplata kredita u mesečnim, tromesečnim, ili šestomesečnim. Grejs period do 6 meseci

Program!   Više informacija

Investicioni krediti za osnovna sredstva (EUR indeksirani)

Aik banka Tip: dugoročno finansiranje

Dugoročni krediti indeksirani u EUR. Namena kredita je: ▪ izgradnja/adaptacija/rekonstrukcija ekonomskih objekata; ▪ infrastrukturni radovi na gazdinstvu; ▪ formiranje/proširenje osnovnog stada, reproduktivni stočni fond; ▪ podizanje višegodišnjih zasada; ▪ sistemi za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu; ▪ staklenici, plastenici, hladnjače, sušnice, skladišni kapaciteti i prateća oprema; ▪ oprema za doradu i preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda; ▪ kupovina nove i polovne mehanizacije i opreme; ▪ kupovina poljoprivrednog zemljišta i ekonomskih objekata; ▪ refinansiranje postojećih kredita. Ročnost kredita je od 13 do 120 meseci u zavisnosti od namene. Iznos kredita od 500 do 300,000 EUR. Grejs period do 12 meseci. Otplata kredita u mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim ratama. Kamatna stopa do ročnosti 36 meseci i iznosa do 30,000 EUR je fiksna. Za kredite preko 30,000 eur i preko 36 meseci ročnosti kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od fiksnog dela i varijabinlog dela u vidu šestomesečnog Euribora.

Program!   Više informacija

Krediti na bazi namenski oročenog depozita

Aik banka Tip: dugoročno finansiranje

Namena kredita je finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi (semenska roba, sadnice, đubrivo, zaštitna hemijska sredstva, gorivo, stočna hrana, stočni fond za tov, i ostali repromaterijal u poljoprivredi), kao i osnovnih sredstava do ročnosti 36 meseci. Iznos kredita od 500 do 300.000 EUR ili u RSD u dinarskoj protivvrednosti. Otplata kredita u mesečnim, tromesečnim, ili šestomesečnim ratama. Grejs period do 6 meseci. Razlika izmedju aktivne i pasivne kamatne stope je 4%. Odnos iznosa depozita i kredita je 1:1.

Program!   Više informacija

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Aik banka Tip: kratkoročno finansiranje

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva služi za obezbeđenje dnevne likvidnosti klijenta. Sredstva se slobodno koriste u svakom momentu, bez prethodne najave, a po potrebi se mogu više puta koristiti i vraćati do momenta dospeća. Valuta dozvoljenog prekoračenja je RSD, a ročnosti su do 12 meseci.

Program!   Više informacija

Informacije o programima finansijskih institucija su isključivo informativnog karaktera i neće se smatrati savetom ili predlogom Privredne komore Srbije korisniku Portala, niti procesom konkurisanja za navedene programe finansijskih institucija. Proces konkurisanja i eventualnog odobravanja sredstava je u isključivoj nadležnosti finansijskih institucija koje programe obezbeđuju. Privredna komora Srbije nema uticaj na proces konkurisanja i odobravanja sredstava finansijskih institucija.