Кредит за пословање (РСД)

Aik banka Тип: краткорочно финансирање

Краткорочни кредит за пословање може се искористити за: финансирање обавеза из пословања, финансирања залиха, финансирање увоза/извоза, као и рефинансирања постојећих кредита за обртна средства. Краткорочни кредити су у износу од 1.000 до 500.000 ЕУР, у валути РСД уз могућност коришћења грејс периода до 3 месеца.

Program!   Више информација

Кредит за пословање (ЕУР)

Aik banka Тип: краткорочно финансирање

Краткорочни кредит за пословање може се искористити за: финансирање обавеза из пословања, финансирања залиха, финансирање увоза/извоза, као и рефинансирања постојећих кредита за обртна средства. Краткорочни кредити су у износу од 1.000 до 500.000 ЕУР, у девизама или РСД са валутном клаузулом уз могућност коришћења граце периода од 3 месеца.

Program!   Више информација

Дозвољено прекорачење по текућем рачуну

Aik banka Тип: краткорочно финансирање

Дозвољено прекорачење по текућем рачуну служи за обезбеђење дневне ликвидности клијента. Средства се слободно користе у сваком моменту, без претходне најаве, а по потреби се могу више пута користити и враћати до момента доспећа. Валута дозвољеног прекорачења је РСД, а рочности су до 12 месеци.

Program!   Више информација

Кредит на бази наменски ороченог депозита

Aik banka Тип: краткорочно финансирање

Кредит на бази наменски ороченог депозита је кредит за пословање предузећа који је обезбеђен 100% новчаним депозитом (РСД или ЕУР валута). Износ кредита може бити од 1.000 ЕУР, а максимум практично до износа депозита. Рок отплате кредита до 12 месеци.

Program!   Више информација

Револвинг кредит са фиксном каматном стопом (РСД)

Aik banka Тип: дугорочно финансирање

Револвинг кредит представља оквирни износ новчаних средстава које банка ставља на располагање клијенту, при чему свако коришћење смањује расположива средства. Банка управља повлачењем кредитних средстава на основу писмене најаве клијента један дан пре повлачења транше. Износ кредита је од 500.000 РСД до максимума клијентовог отплатног капацитета. Валута је РСД. Рок отплате до 24 месеца.

Program!   Више информација

Револвинг кредит са варијабилном каматном стопом

Aik banka Тип: дугорочно финансирање

Револвинг кредит представља оквирни износ новчаних средстава које банка ставља на располагање клијенту, при чему свако коришћење смањује расположива средства. Банка управља повлачењем кредитних средстава на основу писмене најаве клијента један дан пре повлачења транше. Износ кредита је од 5.000 ЕУР ( 500.000 РСД) до максимума клијентовог отплатног капацитета. Валута је РСД или у РСД са валутном клаузулом. Рок отплате до 36 месеци.

Program!   Више информација

Дугорочни инвестициони кредит (РСД)

Aik banka Тип: дугорочно финансирање

Дугорочни инвестициони кредит може да се искористи за: набавку машина и опреме, производњу машина и опреме за сопствене потребе, куповину, адаптацију или изградњу објаката за сопствене потребе, припрему земљишта за изградњу и рефинансирање постојећих дугорочних кредита. Износ кредита је од 5.000 ЕУР. Валута је РСД, а рок до 48 месеци. Грејс период до 12 месеци.

Program!   Више информација

Дугорочни инвестициони кредит (ЕУР)

Aik banka Тип: дугорочно финансирање

Дугорочни инвестициони кредит може да се искористи за: набавку машина и опреме, производњу машина и опреме за сопствене потребе, куповину, адаптацију или изградњу објаката за сопствене потребе, припрему земљишта за изградњу и рефинансирање постојећих дугорочних кредита. Износ кредита је од 5.000 ЕУР. Валута је ЕУР и у РСД са валутном клаузулом. Рок отплате је од 13 до 84 месеца. Грејс период до 12 месеци.

Program!   Више информација

Кредит на бази наменски ороченог депозита

Aik banka Тип: дугорочно финансирање

Кредит на бази наменски ороченог депозита је кредит за пословање предузећа који је обезбеђен 100% новчаним депозитом (РСД или ЕУР валута). Износ кредита може бити од 1.000 ЕУР, а максимум практично до износа депозита. Рок отплате кредита до 60 месеци.

Program!   Више информација

Акредитиви

Aik banka Тип: краткорочно финансирање

Документарни акредитив представља обавезу банке да по презентацији докумената који потврђују преузимање одређене робе плати продавцу робе или услуга одређен износ у одређеном року. Основна подела је на NOSTRO (увозни) иLORO (извозни) акредитив. Валута, рочност и остали параметри зависе од конкретнод посла који се уговара.

Program!   Више информација

Гаранције

Aik banka Тип: краткорочно финансирање

Гаранција је инструмент обезбеђења плаћања или извршења уговорних обавеза којом Банка гарантује да ће налогодавац гаранције испунити све обавезе наведене у гаранцији према кориснику гаранције у уговореном року. Постоје Плативе и Чинидбене гаранције, као и NOSTRO и LORO гаранције. Валуте као и рокови гаранција зависе од конкретних потреба клијената. www.aikbanka.rs

Program!   Више информација

Краткорочни кредити у РСД

Aik banka Тип: краткорочно финансирање

Намена кредита је финансирање обртних средстава у пољопривреди (семенска роба, саднице, ђубриво, заштитна хемијска средства, гориво, сточна храна, сточни фонд за тов, и остали репроматеријал у пољопривреди), као и основних средстава. Износ кредита од 50.000 до 3.000.000 РСД. Отплата кредита у месечним, тромесечним, шестомесечним ратама, или једнократно. Грејс период до 6 месеци

Program!   Више информација

Кредити за трајна обртна средства у РСД

Aik banka Тип: дугорочно финансирање

Намена кредита је финансирање обртних средстава у пољопривреди (семенска роба, саднице, ђубриво, заштитна хемијска средства, гориво, сточна храна, сточни фонд за тов, и остали репроматеријал у пољопривреди), као и основних средстава до рочности 36 месеци. Износ кредита од 50.000 до 3.000.000 РСД. Отплата кредита у месечним, тромесечним, или шестомесечним ратама. Грејс период до 6 месеци

Program!   Више информација

Кредити за трајна обртна средства (ЕУР индексирани)

Aik banka Тип: дугорочно финансирање

Намена кредита је финансирање обртних средстава у пољопривреди (семенска роба, саднице, ђубриво, заштитна хемијска средства, гориво, сточна храна, сточни фонд за тов, и остали репроматеријал у пољопривреди), као и основних средстава до рочности 36 месеци. Износ кредита од 500 до 300.000 ЕУР. Отплата кредита у месечним, тромесечним, или шестомесечним. Грејс период до 6 месеци

Program!   Више информација

Инвестициони кредити за основна средства (ЕУР индексирани)

Aik banka Тип: дугорочно финансирање

Дугорочни кредити индексирани у ЕУР. Намена кредита је: ▪ изградња/адаптација/реконструкција економских објеката; ▪ инфраструктурни радови на газдинству; ▪ формирање/проширење основног стада, репродуктивни сточни фонд; ▪ подизање вишегодишњих засада; ▪ системи за наводњавање и противградну заштиту; ▪ стакленици, пластеници, хладњаче, сушнице, складишни капацитети и пратећа опрема; ▪ опрема за дораду и прераду примарних пољопривредних производа; ▪ куповина нове и половне механизације и опреме; ▪ куповина пољопривредног земљишта и економских објеката; ▪ рефинансирање постојећих кредита. Рочност кредита је од 13 до 120 месеци у зависности од намене. Износ кредита од 500 до 300,000 ЕУР. Грејс период до 12 месеци. Отплата кредита у месечним, тромесечним или шестомесечним ратама. Каматна стопа до рочности 36 месеци и износа до 30,000 ЕУР је фиксна. За кредите преко 30,000 еур и преко 36 месеци рочности каматна стопа је варијабилна и састоји се од фиксног дела и варијабинлог дела у виду шестомесечног Еурибора.

Program!   Више информација

Кредити на бази наменски ороченог депозита

Aik banka Тип: дугорочно финансирање

Намена кредита је финансирање обртних средстава у пољопривреди (семенска роба, саднице, ђубриво, заштитна хемијска средства, гориво, сточна храна, сточни фонд за тов, и остали репроматеријал у пољопривреди), као и основних средстава до рочности 36 месеци. Износ кредита од 500 до 300.000 ЕУР или у РСД у динарској противвредности. Отплата кредита у месечним, тромесечним, или шестомесечним ратама. Грејс период до 6 месеци. Разлика измедју активне и пасивне каматне стопе је 4%. Однос износа депозита и кредита је 1:1.

Program!   Више информација

Дозвољено прекорачење по текућем рачуну

Aik banka Тип: краткорочно финансирање

Дозвољено прекорачење по текућем рачуну Регистрованог пољопривредног газдинства служи за обезбеђење дневне ликвидности клијента. Средства се слободно користе у сваком моменту, без претходне најаве, а по потреби се могу више пута користити и враћати до момента доспећа. Валута дозвољеног прекорачења је РСД, а рочности су до 12 месеци.

Program!   Више информација

Инфoрмaциje о програмима финансијских институција су искључивo инфoрмaтивнoг кaрaктeрa и нeћe сe смaтрaти сaвeтoм или предлогом Привредне коморе Србије кориснику Портала, нити процесом конкурисања за наведене програме финансијских институција. Процес конкурисања и евентуалног одобравања средстава је у искључивој надлежности финансијских институција које програме обезбеђују. Привредна комора Србије нема утицај на процес конкурисања и одобравања средстава финансијских институција.