Пројекција новчаних токова

127

Пројекција нето новчаних токова

Позиција Базна година Године пројекције
2015 2016 2017
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
Приливи готовине из пословних активности > > >
Продаја и аванси
Примњене камате
Остали приливи
Одливи готовине из пословних активности
Исплате и аванси
Зараде, накнаде и остали лични расходи
Плаћене камате
Порез на добит
Плаћања по основу осталих јавних прихода
Нето прилив готовине из пословних активности
Нето одлив готовине из пословних активности
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
Приливи готовине из активности инвестирања
Продаја акција и удела
Остали приливи
Одливи готовине из активности инвестирања
Куповина акција и удела
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава
Остали одливи
Нето прилив готовине из активности инвестирања
Нето одлив готовина из активности инвестирања
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
Приливи готовине из активности финансирања
Увећање основног капитала
Дугорочни и краткорочни кредити
Остале дугорочне и краткорочне обавезе
Одливи готовине из активности финансирања
Откуп сопствених акција и удела
Дугорочни и краткорочни кредити
Финансијски лизинг
Исплаћене дивиденте
Нето прилив готовине из активности финансирања
Нето одлив готовине из активности финансирања
УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Пројектовани биланс стања у одабраном периоду пројекције

Позиција Базна година Године пројекције
2015 2016 2017
ОБРТНА ИМОВИНА
Готовински еквиваленти и готовина
Краткорочна потраживања и пласмани
Краткорочна потраживања
Краткорочни пласмани
Залихе
Материјал
Недовршена производња
Готови производи
Активна временска разграничења
СТАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална улагања
Гудвил
Основна средства
Набавна средства
Исправка вредности
Дугорочни финансијски пласмани
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ГУБИТАК ИЗНАД ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА
УКУПНА АКТИВА
ОБАВЕЗЕ
Краткорочне обавезе
Краткорочни кредити и друге краткорочне финансијске обавезе
Добављачи
Обавезе за зараде накнаде зарада
Остале краткорочне обавезе
Пасивна временска разграничења
Дугорочне обавезе
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
КАПИТАЛ
Основни капитал
Резерве из добитка
Нераспоређени добитак
ПОСЛОВНА ПАСИВА
Ванпословна пасива
УКУПНА ПАСИВА
КОНТРОЛА

Пројектовани биланс успеха у одабраном периоду пројекције

Позиција Базна година Године пројекције
2015 2016 2017
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје на домаћем тржишту
Приходи од продаје на иностраном тржишту
Остали пословни приходи
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови материјала
Трошкови енергије
Трошкови бруто зарада
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Нематеријални трошкови
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
Финансијски приходи
Финансијски расходи
Остали приходи
Остали расходи
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
Порез на добит
НЕТО ДОБИТАК